اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت

بایدها و نبایدهای اعتکاف

۱۴۰

بایدهاونبایدهای اعتکاف در فرمایشات امام خامنه ای حفظه الله

کلید موفقیت وقتی اعتکاف م یکنید، وقتی روزه م یگیرید، وقتی
اجتماعات مذهبی تشکیل م یدهید، باید همراه با
توجه به خدای متعال و همراه با اخلاص باشد.
کلید موفقیت اینهاست.

ماه صفا دادن به دل رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به
جان است؛ ماه توسل، خشوع، ذکر، توبه، خودسازی
و پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سیاه یها و
تلخ یها از جان است. دعای ماه رجب، اعتکاف ماه
رجب، نماز ماه رجب، همه وسیل های است برای
اینکه ما بتوانیم دل و جان خود را صفا و طراوتی
ببخشیم؛ سیاه یها، تاریک یها و گرفتار یها را از
خود دور کنیم و خودمان را روشن سازیم. این،
فرصت بزرگی است برای ما.
۱۳۸۴/۰۵/۲۸
تمرین مراقبت خوشا به حالتان معتکفین عزیز! توصیه من این
است که در این سه روزی که شما در مسجد
هستید، تمرین مراقبت از خود بکنید؛ حرف که
م یزنید، غذا که م یخورید، معاشرت که م یکنید،
کتاب که م یخوانید، فکر که م یکنید، نقشه که
برای آینده م یکشید، در همه ای ن چیزها مراقب
باشید رضای الهی و خواست الهی را بر هوای
نفستان مقدم بدارید؛ تسلیم هوای نفس نشوید،
تمرین این چیزها در این سه روز م یتواند درسی
باشد برای خود آن عزیزان و برای ماها که اینجا
نشست هایم و با غبطه نگاه م یکنیم.
۱۳۸۴/۰۵/۲۸
امام زمان ناظر بر رفتار ما امام زمان )ارواحنا فداه( متوجه و ناظر بر رفتار و
عمل ماست؛ اعمال ما بر او عرضه م یشود. این
جوا نهای مؤمن ما که در میدا نهای مختلف  چه
در میدان معنویت و عبادت و معرفت، چه در میدان
کار و تلاش، چه در میدان مبارزه و سیاست، چه
در میدان جهاد؛ آن روزی که جهاد مورد احتیاج
بود  این جور از خودشان اخلاص و شادابی
نشان م یدادند، امام زمان را خرسند و خوشحال
م یکنند… اعتکاف شما را امام زمان دید؛ تلاش
شما جوا نها را برای آذی نبندی نیم ه شعبان، امام
زمان دید؛ حضور شما زن و مرد را در میدا نهای
گوناگون، امام زمان دیده است و م یبیند.
۱۳۸۴/۰۶/۲۹
لزوم عدم تعارض ب ن رام ههای جنبی اعتکاف باخلو ت افراد
شنید هایم بعضی از مسئولین مساجد، در این
فرص تها برنام ههای جمع یای م یگذارند که مثلاً
افراد، بیشتر استفاده بکنند؛ لکن من م یخواهم
عرض بکنم این برنام ههای جنبی مراکز اعتکاف،
جوری نباشد که با خلوت هر کدام از معتکفین
منافات پیدا کند. این اعتکافی که جوا نها انجام
م یدهند، در واقع دارند با خدا خلوت م یکنند.
اعتکاف بیشتر یک کار فردی است؛ ایجاد یک
ارتباط با خداست. جوری نشود که برنام ههای
جمعی این مراکز اعتکاف، حال خلوت و حال
ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افراد ضعیف بکند
یا بگیرد. مجال بدهند.
۱۳۸۷/۰۴/۲۶
خواندن قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه این جوا نها قرآن بخوانند، نه جالبلاغه بخوانند،
صحیفه سجادیه بخوانند. به خصوص من در این
ایام اعتکاف، صحیفه سجادیه را توصیه م یکنم.
۱۳۸۷/۰۴/۲۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.