اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت
مرور رده

خاطره

اعتکاف اثر کرد؟

مدتی است كه در علم و صنعت گروهی جمع شده اند و بنای اجرای امر به معروف و نهی از منكر دارند. تقریباً جلسات هفتگی