اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت

معرفی برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی اعتکاف

۲۷۵

اسامی برگزیدگان

ردیفنام و نام خانوادگیاستان / شهربخش / رشته رتبه
۱آقای ابوالفضل شیخیقم /  قمعلمی / کتاباوّل
۲آقای ابراهیم هماییقم /  قمعلمی / کتابدوّم
  ۳آقای سید محمدتقی محمدی شیخ شبانیقم /  قمعلمی / کتابسوّم
۴آقای علی اصغر بابایی ساخمرسیقم /  قمعلمی / مقالهاوّل
۵آقای دکتر محمد علی طاهری نژادخراسان رضوی /  مشهدعلمی / مقالهدوّم
  ۶آقای حمید البغدادیقم /  قمعلمی / مقالهسوّم
۷آقای خدابخش صفادلخراسان رضوی  /   نیشابورادبی /  شعراوّل
۸آقای موسی عصمتیخراسان رضوی  /   مشهدادبی /  شعردوّم
  ۹آقای علیرضا محمدعلی بیگیقم /  قمادبی /  شعرسوّم
۱۰خانم فاطمه کریمی روشنتهران/ تهرانادبی /  داستاناوّل
۱۱خانم حسنا کوثریهرمزگان / بندرعباسادبی /  داستاندوّم
  ۱۲آقای علیرضا نوروزی خراسانیگلستان / گنبدگاوسادبی /  داستانسوّم
۱۳آقای احمد نوریقم /  قمادبی / خاطرهاوّل
۱۴آقای سید محمد مهدی حسینیمازندران /  قائمشهرادبی / خاطرهدوّم
  ۱۵خانم سارا ده مایسیمازندران /  بابلسرادبی / خاطرهسوّم
۱۶آقای مهدی باقری اتابکیزد  /  یزدادبی /  قطعه ادبیاوّل
۱۷خانم نسرین وهاب زادهاصفهان /  اصفهانادبی /  قطعه ادبیدوّم
  ۱۸خانم زینب آقاشریعتمداریتهران /  تهرانادبی /  قطعه ادبیسوّم
۱۹آقای مجید حجتیاصفهان /  اصفهانهنری / عکساوّل
۲۰آقای احمد تاجی اشکفتکیچهارمحال وبختیاری/  شهرکردهنری / عکسدوّم
۲۱آقای محمد هادی خسرویفارس / شیرازهنری / عکسسوّم

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.